д-р Божана Петрова Чучулска

д-р Божана Петрова Чучулска

Дата на публикуване: 14.05.2021 г.
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Докторска програма: Протетична дентална медицина
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: катедра „Протетична дентална медицина“
Тема на дисертационния труд: Сравнително изследване на якостните качества на инжекционни пластмаси при снемаемо протезиране
Научен ръководител: Проф. д-р Георги Тодоров, дм
Заповед на Ректора: Р –545/19.04.2021
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Ангелина Печева Влахова-Петрова, дм МУ-Пловдив Председател Рецензия
2. Проф. д-р Стефан Иванов Сиромашки, дм Външен Член Рецензия
3. Проф. д-р Игоръ Лебеденко Външен Член Становище
4. Проф. д-р Божидар Иванов Йорданов, дм Външен Член Становище
5. Доц. д-р Илиан Вангелов Христов, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: на 21.06.2021 г., от 14.00 ч, във виртуална среда на платформа ZOOM