д-р Божидар Красимиров Христов

Д-р Божидар Красимиров Христов

Дата на публикуване: 27.06.2022 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Гастроентерология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: секция „Гастроентерология“, Втора катедра по вътрешни болести
Тема на дисертационния труд: Point shear wave еластография като метод за диагностика на заболявания на панкреаса
Научни ръководители: доц. д-р Владимир Андонов, дм и доц. д-р Силвия Цветкова-Тричкова, дм
Заповед на Ректора №: Р-1180/19.05.2022
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Росен Стоянов Димов, дм МУ-Пловдив Председател Рецензия БГ/EN
2. Доц. д-р Милко Божидаров Мирчев, дм Външен Член Рецензия БГ/EN
3. Доц. д-р Мариана Пенкова Радичева, дм Външен Член Становище БГ/EN
4. Доц. д-р Миглена Славчева Стамболийска-Николова, дм Външен Член Становище БГ/EN
5. Доц. д-р Ирина Иванова Иванова, дм Външен Член Становище БГ/EN
Автореферат БГ/EN
Заключителното заседание на журито: 28.07.2022 г. от 14:00 ч. , в електронна среда чрез платформата ZOOM