Д-р Десислава Георгиева Ночева

Д-р Десислава Георгиева Ночева

Дата на публикуване: 18.04.2017 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Дерматология и венерология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Дерматология и венерология“
Тема на дисертационния труд: „Практическо приложение на дигиталната дерматоскопия в диагностиката на пигментни и непигментни кожни лезии“
Научен ръководител: Проф. д-р Христо Добрев, дм
Заповед на Ректора Р – 67/23.01.2017 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Христо Добрев, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Любка Стоянова-Митева, дм Външен Член Рецензия
3. Доц. д-р Любомир Дурмишев, дм Външен Член Рецензия
4. Проф. д-р Мария Балабанова, дм Външен Член Становище
5. Доц. д-р Лилия Зисова, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Атлас
Заключителното заседание на журито:

15.05.2017 г., 11.00 ч, Втора аудитория на аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.