Данаил Георгиев Христов

Данаил Георгиев Христов

Дата на публикуване: 29.04.2022 г.
Професионално направление: 4.2. Химически науки
Докторска програма: Неорганична химия
Факултет: Фармацевтичен факултет
Първично структурно звено: катедра „Химични науки“
Тема на дисертационния труд: „Екстракционно-хромогенни системи базирани на реактиви за йонна асоциация“
Научен ръководител: доц. Кирил Гавазов, дх
Заповед на Ректора №: Р –  561/30.03.2022 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. Марияна Димитрова Аргирова, дхн МУ-Пловдив Председател Становище БГ/EN
2. Доц. Тотка Михайлова Додевска, дх Външен Член Рецензия БГ/EN
3. Доц. Иван Георгиев Щерев, дх Външен Член Рецензия БГ/EN
4. Доц. Лилко Каменов Доспатлиев, дх Външен Член Становище БГ/EN
5. Доц. Здравка Янчева Велкова, дт МУ-Пловдив Член Становище БГ/EN
Автореферат БГ/EN
Заключителното заседание на журито: 30.05.2022 г. от 11:00 ч.  във Втора аудитория на Аудиторен комплекс