д-р Даниел Илианов Дойков

д-р Даниел Илианов Дойков

Дата на публикуване: 25.04.2018 г.
Професионално направление:  7.1. Медицина
Докторска програма:  Гастроентерология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено:  Втора катедра по вътрешни болести
Тема на дисертационния труд:  „Еластография в реално време като метод за оценка на плътността на черния дроб при хронична чернодробна болест”
Научен ръководител:  Доц. д-р Владимир Андонов, дм
Заповед на Ректора:  Р – 527/20.03.2018
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Владимир Николов Андонов, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Крум Сотиров Кацаров, дм Външен Член Становище
3. Проф. д-р Димитър Василев Таков, дм Външен Член Становище
4. Проф. д-р Красимир Антонов Антонов, дм Външен Член Рецензия
5. Доц. д-р Николета Иванова Трайкова-Джамбазова, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 28.05.2018 г., 11:00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.