ас. Деница Димитрова Кираджийска

ас. Деница Димитрова Кираджийска

Дата на публикуване: 17.12.2018 г.
Професионално направление: 4.2. Химически науки
Докторска програма: Физикохимия
Факултет: Фармацевтичен факултет
Първично структурно звено: катедра „Химични науки“
Тема на дисертационния труд: Модифициране на алуминиеви сплави за медицински цели
Научен ръководител: Проф. Росица Манчева, дх
Заповед на Ректора Р – 2710/04.12.2018 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. Росица Димитрова Манчева, дх МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. Магдален Димитров Златанов, дхн Външен Член Рецензия
3. Проф. Гинка Атанасова Антова, дх Външен Член Становище
4. Доц. Ангелина Константинова Попова, дх Външен Член Становище
5. Доц. Здравка Янчева Велкова, дт МУ-Пловдив Член Рецензия
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 24.01.2019 г., 14:00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.