д-р Десислава Радкова Макакова-Тилова

Д-р Десислава Радкова Макакова-Тилова

Дата на публикуване: 03.06.2022 г.
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Докторска програма: Протетична дентална медицина
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: катедра „Протетична дентална медицина“
Тема на дисертационния труд: Сравнителен анализ на два типа ретракционни конци, изработени по технология “Braiding“ – лабораторни и клинични изследвания
Научни ръководители: проф. д-р Ангелина Влахова-Петрова, дм и проф. Пламен Загорчев, дбн
Заповед на Ректора №: Р-1271/31.05.2022 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Явор Стефанов Калъчев, дм МУ-Пловдив Председател Рецензия
БГ/EN
2. Проф. д-р Стефан Иванов Сиромашки, дм Външен Член Рецензия
БГ/EN
3. Доц. д-р Николай Асенов Апостолов, дм Външен Член Становище
БГ/EN
4. Доц. д-р Рангел Георгиев Тодоров, дм Външен Член Становище
БГ/EN
5. Доц. д-р Илиан Вангелов Христов, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ/EN
Автореферат БГ/EN
Заключителното заседание на журито: 04.07.2022 г. от 11.00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ – Пловдив и в електронна среда на платформа ZOOM.