Диана Ангелова Паскалева

Диана Ангелова Паскалева

Дата на публикуване: 30.03.2018 г.
Професионално направление: Обществено здраве
Докторска програма: Управление на здравните грижи
Факултет: Факултет по обществено здраве
Първично структурно звено: Катедра „Сестрински грижи“
Тема на дисертационния труд: Сестрински грижи за хоспитализирани гериатрични пациенти – основни аспекти и проблеми
Научни ръководители: Проф. д-р Мария Семерджиева, дм и проф. Биянка Торньова, дп
Заповед на Ректора Р – 210/05.02.2018 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Мария Семерджиева, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. Полина Балканска-Георгиева, дм Външен Член Рецензия
3. Доц. д-р Стефка Владева, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
4. Доц. Мая Визева, дм Външен Член Становище
5. Доц. Елена Желева, дм Външен Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:
03.05.2018 г., 14,00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив.