Диана Петрова Карчева-Бахчеванска

Диана Петрова Карчева-Бахчеванска

Дата на публикуване: 17.05.2018 г.
Професионално направление: Фармация
Докторска програма: Фармакогнозия
Факултет: Фармацевтичен факултет
Първично структурно звено: Фармакогнозия и фармацевтична химия
Тема на дисертационния труд: Изследване функционалните свойства на полифенолни екстракти при видове от род Vaccinium L. върху ензими от въглехидратната обмяна
Научни ръководители: Проф. Румен Младенов, дб и проф. Илия Илиев, дб
Заповед на Ректора Р – 654/05.04.2018 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. Маргарита Иванова Касърова-Трайкова, дф МУ-Пловдив Председател Становище
2. Доц. Тонка Атанасова Василева, дб Външен Член Рецензия
3. Доц. Герасим Милчев Китанов, дф Външен Член Рецензия
4. Проф. Илия Николов Илиев, дб Външен Член Становище
5. Доц. Нико Йосиф Бенбасат, дф Външен Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

25.06.2018 г., 11,00 ч. Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив.