д-р Димитър Божидаров Хаджиев

д-р Димитър Божидаров Хаджиев

Дата на публикуване: 29.10.2020 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Обща хирургия
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“
Тема на дисертационния труд: Хирургични аспекти при ингвинална херниопластика
Научен ръководител: Доц. д-р Евгений Мошеков, дм и Доц. д-р Джевдет Чакъров, дм
Заповед на Ректора №: Р-1754/12.10.2020
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Пенка Пенева Стефанова-Пеева, дм МУ-Пловдив Председател Становище
БГ/EN
2. Проф. д-р Александър Петров Червеняков, дмн Външен Член Рецензия
БГ/EN
3. Проф. д-р Гено Киров Киров, дмн Външен Член Рецензия
БГ/EN
4. Доц. д-р Георги Паскалев Сафев, дм Външен Член Становище
БГ/EN
5. Проф. д-р Ангел Петров Учиков, дмн МУ-Пловдив Член Становище
БГ/EN
Автореферат: БГ/EN
Заключителното заседание на журито: 30.11.2020 г., от 11:00 ч.