д-р Димитър Георгиев Николов

д-р Димитър Георгиев Николов

Дата на публикуване: 26.04.2018 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Нефрология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Втора катедра по вътрешни болести
Тема на дисертационния труд: „Клинични и генетични изследвания за ранна диагностика на диабетна нефропатия при пациенти със захарен диабет тип 2“
Научни ръководители: доц. д-р Емил Павлов Кумчев, дм ; доц. д-р Людмила Владимирова-Китова, дм
Заповед на Ректора Р – 585/26.03.2018
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. доц. д-р Емил Павлов Кумчев, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. проф. д-р Федя Петров Николов, дм МУ-Пловдив Член Становище
3. проф. д-р Боряна Петрова Делийска, дм Външен Член Рецензия
4. проф. д-р Даниела Валентинова Монова, дмн Външен Член Рецензия
5. доц. д-р Валентин Йорданов Лазаров, дм Външен Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

30.05.2018 г. от 11 часа в Девета аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.