Димитър Георгиев Пенков

Димитър Георгиев Пенков

Дата на публикуване: 25.09.2020 г.
Професионално направление: 7.3. Фармация
Докторска програма: Технология на лекарствените форми и биофармация
Факултет: Фармацевтичен факултет
Първично структурно звено: катедра „Фармацевтични науки“
Тема на дисертационния труд: Технологични проучвания на екстракти от листа на Betula Pendula и изследване на тяхната биологична активност
Научен ръководител: Проф. Маргарита Касърова-Трайкова, дф
Заповед на Ректора: Р – 1402/01.09.2020
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. Маргарита Иванова Касърова-Трайкова, дф МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. Димитър Рачев Рачев, дф Външен Член Рецензия
3. Проф. Николай Георгиев Ламбов, дф Външен Член Становище
4. Доц. Стефка Николова Иванова-Титева, дф Външен Член Рецензия
5. Доц. Бисера Асенова Пиличева, дф МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 26.10.2020 г., 11:00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.