д-р Димитър Любомиров Господинов

Д-р Димитър Любомиров Господинов

Дата на публикуване: 22.05.2020 г.
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Докторска програма: Орална хирургия
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: Катедра „Орална хирургия“
Тема на дисертационния труд: Апикална остеотомия – сравнително проучване между конвенционална методика и ултразвукова техника, съчетана с ретроградна заплънка с минерал-триоксиден агрегант
Научен ръководител: Проф. д-р Петя Печалова, дм
Заповед на Ректора №: Р – 231/04.02.2020 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Деян Здравков Нейчев, дм МУ-Пловдив Председател Становище
БГ EN
2. Доц. д-р Силвия Димитрова Димитрова, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
БГ EN
3. Проф. д-р Росен Господинов Коларов, дм Външен Член Рецензия
БГ EN
4. Доц. д-р Елица Георгиева Деливерска-Александрова, дм Външен Член Становище
БГ EN
5. Доц. д-р Ангела Здравкова Гусийска, дм Външен Член Становище
БГ EN
Автореферат БГ EN
Заключителното заседание на журито:
25.06.2020 г. от 11:00 часа в Първа аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив.