д-р Димитър Пенчев Терзиев

Д-р Димитър Пенчев Терзиев

Дата на публикуване: 30.05.2022 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Гастроентерология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Втора катедра по вътрешни болести
Тема на дисертационния труд: Биомаркери на оксидативен стрес при хронични чернодробни заболявания, свързани с инсулинова резистентност
Научен ръководител: доц. д-р Владимир Андонов, дм
Заповед на Ректора №: Р-769/19.04.2022
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Митко Димитров Митков, дм МУ-Пловдив Председател Становище БГ/EN
2. Проф. д-р Маргаритка Иванова Бончева, дм Външен Член Рецензия БГ/EN
3. Доц. д-р Миглена Славчева Стамболийска-Николова, дм Външен Член Становище БГ/EN
4. Доц. д-р Мариана Пенкова Радичева, дм Външен Член Становище БГ/EN
5. Доц. д-р Боян Иванов Нончев, дм МУ-Пловдив Член Рецензия БГ/EN
Автореферат БГ/EN
Заключителното заседание на журито: 30.06.2022 г., от 11.00 ч., в електронна среда, чрез платформата ZOOM