д-р Димо Иванов Григоров

д-р Димо Иванов Григоров

Дата на публикуване: 14.03.2018 г.
Професионално направление:  7.1. Медицина
Докторска програма:  Обща хирургия
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено:  кат. „Специална хирургия“
Тема на дисертационния труд:  „Оценка на риска за неблагоприятен изход при остро неварикозно горно гастроинтестинално кървене”
Научни ръководители:  Доц. д-р Ваня Узунова, дм, Доц. д-р Екатерина Учикова, дм
Заповед на Ректора Р – Р-64/16.01.2018 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Иван Петков Новаков, дмн МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Николай Кирилов Яръмов, дмн Външен Член Рецензия
3. Доц. д-р Георги Паскалев Сафев, дм Външен Член Становище
4. Проф. д-р Петър Ангелов Учиков, дмн Външен Член Рецензия
5. Доц. д-р Ваня Николова Узунова, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 23.04.2018 г. от 11:30 ч. в Девета аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив.