д-р Едуард Емил Тилкиян

д-р Едуард Емил Тилкиян

Дата на публикуване: 16.03.2018 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Нефрология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Втора катедра по вътрешни болести
Тема на дисертационния труд: „Гломерулопатии при пациенти в напреднала и старческа възраст – диагностичен подход и терапевтични резултати“
Научен ръководител: доц. д-р Емил Павлов Кумчев, дм
Заповед на Ректора Р 465/09.03.2018
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. доц. д-р Емил Павлов Кумчев, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. проф. д-р Анастас Згуров Баталов, дм МУ-Пловдив Член Становище
3. проф. д-р Борис Илиев Богов, дм Външен Член Рецензия
4. проф. д-р Райна Теодосиева Робева, дм Външен Член Рецензия
5. доц. д-р Мила Любомирова Цанкова, дм Външен Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

23.04.2018 г. от 11 часа във Втора аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.