Екатерина Любенова Райкова

Екатерина Любенова Райкова

Дата на публикуване: 25.04.2019 г.
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Докторска програма: Управление на здравните грижи
Факултет: Факултет по обществено здраве
Първично структурно звено: кат. „Управление на здравните грижи“
Тема на дисертационния труд: Управление на конфликти в лечебните заведения за болнична помощ
Научен ръководител: Проф. д-р Мария Семерджиева, дм
Заповед на Ректора: Р – 474/21.03.2019
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Мария Анастасова Семерджиева, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. Полина Ангелова Балканска-Георгиева, дм Външен Член Становище
3. Проф. д-р Коста Славов Костов, дм Външен Член Становище
4. Проф. д-р Тодор Димитров Черкезов, дм Външен Член Рецензия
5. Доц. д-р Радост Спиридонова Асенова, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 13.06.2019 г., 11:00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.