д-р Елена Петрова Даскалова

д-р Елена Петрова Даскалова

Дата на публикуване: 24.10.2019 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Анатомия, хистология и цитология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: катедра „Анатомия, хистология и ембриология“
Тема на дисертационния труд: Повлияване на възрастовообусловените изменения в тимус и аорта при плъхове след приложение на ARONIA MELANOCARPA – морфологични аспекти
Научни ръководители: Доц. д-р Слави Делчев, дм, Доц. д-р Людмила Владимирова-Китова, дм
Заповед на Ректора: Р-2090/08.10.2019
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Слави Димитров Делчев, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Димитър Стефанов Кадийски, дмн Външен Член Рецензия
3. Проф. д-р Димитър Петков Сиврев, дм Външен Член Рецензия
4. Доц. д-р Николай Димитров Димитров, дм Външен Член Становище
5. Проф. д-р Пепа Косева Атанасова, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 28.11.2019 г., 14:00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.