д-р Елена Христова Бояджиева

д-р Елена Христова Бояджиева

Дата на публикуване: 03.05.2019 г.
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Докторска програма: Терапевтична стоматология
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: кат. „Оперативно зъболечение и ендодонтия“
Тема на дисертационния труд: Приложение на биокерамичен сийлър при обтуриране на корено-каналното пространство с термопластифицирана гутаперка
Научен ръководител: Проф. д-р Иван Флипов, дм, Проф. Пламен Загорчев, дбн
Заповед на Ректора: Р – 485/25.03.2019
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Иван Атанасов Филипов, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Елена Йоакимова Дюлгерова, дмн Външен Член Рецензия
3. Доц. д-р Иванка Веселинова Димитрова, дм Външен Член Становище
4. Доц. д-р Жанет Кирилова Николова, дм Външен Член Рецензия
5. Проф. д-р Нешка Атанасова Манчорова-Велева, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 03.06.2019 г., 13:00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.