д-р Елена Сергеева Кръстева

 д-р Елена Сергеева Кръстева

Дата на публикуване: 22.12.2017 г.
Професионално направление:  7.1. Медицина
Докторска програма:  Пластично-възстановителна и естетична хирургия
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено:  катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“
Тема на дисертационния труд:  „Реконструкция на мекотъканни дефекти в областта на подбедрицата и ходилото”
Научни ръководители:  Проф. д-р Юрий Анастасов, дмн, Проф. д-р Пенка Стефанова-Пеева, дм
Заповед на Ректора Р – 2553/30.11.2017
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р  Божидар Димитров Хаджиев, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Пенка Пенева Стефанова-Пеева, дм МУ-Пловдив Член Становище
3. Проф. д-р Иван Жечев Трайков, дм Външен Член Рецензия
4. Доц. д-р Атанас Танев Атанасов, дм Външен Член Становище
5. Доц. д-р Мая Георгиева Аргирова, дм Външен Член Рецензия
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 01.02.2018 г., 11:00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.