д-р Елена Владимирова Вълканова

Д-р Елена Владимирова Вълканова

Дата на публикуване: 28.04.2022 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Медицина на бедствените ситуации
Факултет:  Факултет по обществено здраве
Първично структурно звено: катедра „Епидемиология и МБС“
Тема на дисертационния труд: Предизвикателства и перспективи пред обучението по медицина на бедствените ситуации
Научни ръководители: проф. д-р Ростислав Костадинов, дмн  и проф. д-р Мария Семерджиева, дм
Заповед на Ректора №: Р-734/15.04.2022 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Ани Кеворк Кеворкян-Сариян, дм МУ-Пловдив Председател Становище БГ/EN
2. Проф. д-р Вили Славчев Захариев, дм Външен Член Рецензия БГ/EN
3. Доц. д-р Десислава Аврамова Тодорова, дм Външен Член Становище БГ/EN
4. Доц. д-р Николина Радкова Радева, дм Външен Член Становище БГ/EN
5. Проф. д-р Биянка Любчова Торньова, дм МУ-Пловдив Член Рецензия БГ/EN
Автореферат БГ/EN
Заключителното заседание на журито: 31.05.2022 г. от 11.00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, Медицински университет – Пловдив