маг. фарм. Елина Свиленова Петкова-Георгиева

маг. фарм. Елина Свиленова Петкова-Георгиева

Дата на публикуване: 10.08.2018 г.
Професионално направление: 7.3. Фармация
Докторска програма: Фармакоикономика и фармацевтична регулация
Факултет: Фармацевтичен факултет
Първично структурно звено: катедра „Фармацевтични науки“
Тема на дисертационния труд: Оценка на риска при употреба на хранителни добавки, съдържащи необявени съставки
Научни ръководители: Проф. Илко Гетов, дф и Доц. Калин Иванов, дф
Заповед на Ректора Р – 1473/22.06.2018 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. Маргарита Иванова Касърова-Трайкова, дф МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. Илко Николаев Гетов, дф Външен Член Становище
3. Проф. Асена Христова Стоименова, дф Външен Член Рецензия
4. Доц. Христина Викторова Лебанова, дф Външен Член Становище
5. Проф. д-р Людмил Пейчев Пейчев, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 20.09.2018 г., 11:00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.