д-р Емилия Пламенова Симеонова

д-р Емилия Пламенова Симеонова

Дата на публикуване: 23.04.2018 г.
Професионално направление: Дентална медицина
Докторска програма: Терапевтична стоматология
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: К-ра „Оперативно зъболечение и ендодонтия“
Тема на дисертационния труд: „Приложение на вътрекостна анестезия при лечение на иреверзиблени пулпити на долночелюстни молари“
Научни ръководители: проф. д-р Снежана Цанова, дм; доц. Пламен Загорчев, дбн
Заповед на Ректора Р – 623/02.04.2018.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. проф. д-р Стоян Боянов Владимиров, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. проф. д-р Снежана Цветанова Цанова, дм МУ-Пловдив Член Становище
3. проф. д-р Славчо Крумов Димитров, дм Външен Член Рецензия
4. доц. д-р Здравка Стефанова Иванова, дм Външен Член Рецензия
5. доц. д-р Жанет Кирилова Николова, дм Външен Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

28.05.2018 г. от 14 , Втора аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.