д-р Галя Валентинова Попова-Даскалова

д-р Галя Валентинова Попова-Даскалова

Дата на публикуване: 12.06.2018 г.
Професионално направление: Биологически науки
Докторска програма: Паразитология и хелминтология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина
Тема на дисертационния труд: „Клинико-диагностични и терапевтични проучвания на кистната ехинококоза“
Научни ръководители: доц. д-р Димитър Вучев, дм; проф. д-р Марияна Стойчева-Въртигова, дмн
Заповед на Ректора Р – 1431/18.05.2018.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Димитър Иванов Вучев, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Доц. д-р Искра Георгиева Райнова, дм Външен Член Рецензия
3. Доц. д-р Румен Ненков Харизанов, дм Външен Член Рецензия
4. Доц. Нина Димитрова Цветкова, дб Външен Член Становище
5. Проф. д-р Йорданка Димитрова Стоилова, дмн МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

16.07.2018 г. от 14 часа в Трета аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.