д-р Ганчо Георгиев Костов

д-р Ганчо Георгиев Костов

Дата на публикуване: 16.01.2020 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Обща хирургия
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: катедра „Специална хирургия“
Тема на дисертационния труд: Протективна илеостомия при ниска предна ректална резекция
Научен ръководител: Проф. д-р Росен Димов, дм
Заповед на Ректора: Р–2977/31.12.2019
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Росен Стоянов Димов, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Георги Тодоров Тодоров, дм Външен Член Рецензия
3. Доц. д-р Свилен Иванов Маслянков, дм Външен Член Становище
4. Проф. д-р Кирил Василев Драганов, дмн Външен Член Становище
5. Проф. д-р Ангел Петров Учиков, дмн МУ-Пловдив Член Рецензия
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 24.02.2020 г. от 14:00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.