д-р Георги Стефанов Горанов

Д-р Георги Стефанов Горанов

Дата на публикуване: 03.10.2022 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Кардиология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Първа катедра по вътрешни болести
Тема на дисертационния труд: Интервенционална реваскуларизация при пациенти със симптоматична каротидна стеноза и съпътстваща коронарна болест
Научен ръководител: Доц. д-р Петър Николов, дм
Заповед на Ректора №: Р-1895/29.07.2022 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Федя Петров Николов, дм МУ-Пловдив Председател Становище БГ/EN
2. Проф. д-р Иво Спасов Петров, дмн Външен Член Становище БГ/EN
3. Доц. д-р Васил Димитров Велчев, дм Външен Член Рецензия БГ/EN
4. Проф. д-р Кирил Карамфилов Карамфилов, дм Външен Член Рецензия БГ/EN
5. Доц. д-р Мария Петкова Токмакова, дм МУ-Пловдив Член Становище БГ/EN
Автореферат БГ/EN
Заключителното заседание на журито: 03.11.2022 г., от 14.00 ч., във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ – Пловдив