Харилаос Анастасиос Ксенодохидис

Харилаос Анастасиос Ксенодохидис

Дата на публикуване: 23.09.2022 г.
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Докторска програма: Биофизика
Факултет: Фармацевтичен факултет
Първично структурно звено: катедра „Медицинска физика и биофизика“
Тема на дисертационния труд: Енергийни потоци модулират ефекта на 5-хидрокситриптамин върху гладка мускулатура
Научни ръководители: проф. Пламен Загорчев, дбн и проф. Георги Милошев, дб
Заповед на Ректора №: Р-1812/21.07.2022 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Делян Пенев Делев, дм МУ-Пловдив Председател Рецензия БГ/EN
2. Проф. Наталия Александрова Кръстева, дб Външен Член Рецензия БГ/EN
3. Проф. Биляна Панчева Николова, дб Външен Член Становище БГ/EN
4. Доц. Десислава Николаева Станева, дб Външен Член Становище БГ/EN
5. Доц. д-р Илия Димитров Костадинов, дм МУ-Пловдив Член Становище БГ/EN
Автореферат БГ/EN
Заключителното заседание на журито: 27.10.2022 г. от 14.00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, Медицински университет – Пловдив