Д-р Христина Иванова Златанова

д-р Христина Иванова Златанова

Дата на публикуване: 06.03.2018 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Фармакология и клинична фармакология
Тема на дисертационния труд: Експериментално фармакологично проучване на аналгетична и противовъзпалителна активност на новосинтезирани пиролови съединения
Научен ръководител: Проф. д-р Иванка Костадинова, дм
Заповед на Ректора Р – 7 / 03.01.2018 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Иванка Костадинова, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн МУ-Пловдив Член Становище
3. Проф. д-р Димитър Терзииванов, дмн Външен Член Рецензия
4. Доц. д-р Галя Ставрева-Маринова, дм Външен Член Рецензия
5. Доц. д-р Иванка Атанасова, дм Външен Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 12.04.2018 г., 14:00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.