д-р Христо Димитров Димитров

д-р Христо Димитров Димитров

Дата на публикуване: 25.04.2019 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Обща медицина
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: кат. „Урология и обща медицина“
Тема на дисертационния труд: Профил на сърдечно-съдовия риск и заболяванията на сърдечно-съдовата система сред ОПЛ в България
Научен ръководител: Доц. д-р Любима Деспотова-Толева, дм инаучен консултант: Доц. д-р Любомир Киров, дм
Заповед на Ректора Р – 475/21.03.2019
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Иван Янков Дечев, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Юлияна Крумова Маринова, дм Външен Член Становище
3. Проф. д-р Михаил Ангелов Боянов, дмн Външен Член Рецензия
4. Проф. д-р Борислав Георгиев Георгиев, дм Външен Член Рецензия
5. Доц. д-р Любима Димитрова Деспотова-Толева, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 06.06.2019 г., 14:00 ч, Осма аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.