Д-р Иглика Галенова Соткова-Иванова

Д-р Иглика Галенова Соткова-Иванова

Дата на публикуване: 03.11.2023 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Медицинска генетика
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: катедра „Педиатрия и медицинска генетика „Проф. д-р Иван Андреев“
Тема на дисертационния труд: Мутационен и експресионен профил на протеин кодиращите гени при деца със специфично езиково нарушение
Научен ръководител: проф. д-р Вили Стоянова, дм
Заповед на Ректора №: Р-2781/03.10.2023
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Ина Евгениева Генева, дм МУ-Пловдив Председател Становище БГ/EN
2. Проф. д-р Радка Стефанова Тинчева-Йорданова, дм Външен Член Становище БГ/EN
3. Проф. д-р Иванка Исталианова Димова, дм Външен Член Рецензия БГ/EN
4. Проф. д-р Даниела Мирчева Авджиева-Тзавелла, дм Външен Член Становище БГ/EN
5. Доц. д-р Радослава Василева Въжарова, дм Външен Член Рецензия БГ/EN
Автореферат БГ/EN
Заключителното заседание на журито: 04.12.2023 г., от 14.00 ч., във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, Медицински университет – Пловдив