Д-р Илиан Вангелов Христов

Д-р Илиан Вангелов Христов

Дата на публикуване: 04.08.2017 г.
Професионално направление:  Дентална медицина
Докторска програма:  Ортопедична стоматология
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено:  Катедра „Протетична дентална медицина“
Тема на дисертационния труд:  Съвременен анализ на меките ребазиращи материали и начини за справяне с техните недостатъци
Научен ръководител:  Доц. д-р Диян Славчев, дм
Заповед на Ректора Р –  1305/28.06.2017 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Диян Славчев, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Стефан Иванов, дм Външен Член Рецензия
3.Проф. д-р Божидар Йорданов, дм Външен Член Становище
4. Доц. д-р Димитър Филчев,  дм Външен Член Становище
5. Проф. д-р Явор Калъчев, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

11:00 ч. на  18.09.2017 г. във  Втора аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив.