д-р Иван Николов Димитров

д-р Иван Николов Димитров

Дата на публикуване: 22.02.2019 г.
Професионално направление:  7.1. Медицина
Докторска програма: Гръдна хирургия
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: катедра „Специална хирургия“
Тема на дисертационния труд: Значение на ребрените фрактури като маркер за тежест на закрита гръдна травма
Научен ръководител: Доц. д-р Иван Новаков, дмн
Заповед на Ректора Р – 72/14.01.2019 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Иван Петков Новаков, дмн МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Петър Ангелов Учиков, дмн Външен Член Рецензия
3. Проф. д-р Eвелин Досев Обретенов, дм Външен Член Рецензия
4. Доц. д-р Бойко Емилов Тодоров, дм Външен Член Становище
5. Проф. д-р Божидар Димитров Хаджиев, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 25.03.2019 г., 11:00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.