д-р Иван Живков Иванов

д-р Иван Живков Иванов

Дата на публикуване: 07.08.2017 г.
Професионално направление:  7.1. Медицина
Докторска програма:  Обща медицина
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено:  катедра „Урология и обща медицина“
Тема на дисертационния труд:  „Духовни потребности и ресурси в общата медицинска практика“
Научен ръководител:  Доц. д-р Любима Деспотова-Толева, дм
Заповед на Ректора Р – 1358/03.07.2017
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Иван Янков Дечев, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Доц. д-р Любомир Кирилов Киров, дм Външен Член Рецензия
3. Проф. д-р Димитър Станков Киров, дтн Външен Член Рецензия
4. Доц. д-р Ивайло Петков Костов, дтн Външен Член Становище
5. Доц. д-р Любима Димитрова Деспотова-Толева, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 21.09.2017 г., 14.00 ч, Втора аудитория на аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.