д-р Иванка Петрова Каравеликова

Дата на публикуване:16.08.2023г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Педиатрия
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: кат. „Педиатрия и медицинска генетика
„Проф. д-р Иван Андреев“
Тема на дисертационния труд: Роля на бронхоскопското изследване в педиатрията
Научен ръководител: проф. д-р Мирослава Бошева, дм
Заповед на Ректора №: Р-1719/19.06.2023
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Мирослава Николова Бошева, дм МУ-Пловдив Председател Становище
БГ / EN
2. Проф. д-р Пенка Илиева Переновска, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
3. Проф. д-р Христо Иванов Шивачев, дм Външен Член Становище
БГ / EN
4. Доц. д-р Цоло Радолов Цолов, дм Външен Член Становище
БГ / EN
5. Проф. д-р Тоньо Илиев Шмилев, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
БГ / EN
Автореферат
БГ / EN
Заключителното заседание на журито: на 18.09.2023 г. от 14.00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, Медицински университет – Пловдив