д-р Карамфил Митков Бахчеванов

д-р Карамфил Митков Бахчеванов

Дата на публикуване: 22.05.2017 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Неврология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: катедра „Неврология”
Тема на дисертационния труд: „Ранни неврологични и когнитивни нарушения при метаболитен синдром”
Научни ръководители: Проф. д-р Пенка Атанасова, дмн, Доц. д-р Митко Митков, дм
Научен консултант: Доц. Радка Масалджиева, дм
Заповед на Ректора Р-907/11.05.2017
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Захари Иванов Захариев, дмн МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Пенка Атанасова Атанасова, дмн МУ-Пловдив Член Становище
3. Проф. д-р Параскева Костова Стаменова, дмн Външен Член Рецензия
4. Доц. д-р Десислава Богданова Цветанова, дм Външен Член Рецензия
5. Доц. д-р Мая Пенкова Дановска, дм Външен/td>

Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

22.06.2017 г., 13.00 ч., Осма аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив