Катя Стефанова Кичукова

Катя Стефанова Кичукова

Дата на публикуване: .06.2022 г.
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Докторска програма: Управление на здравните грижи
Факултет: Факултет по обществено здраве
Първично структурно звено: катедра „Управление на здравните грижи“
Тема на дисертационния труд: Продължаващото обучение като средство за повишаване на професионалната компетентност на медицинските лаборанти
Научни ръководители: проф. Биянка Торньова, дп и доц. Таня Танева, дпс
Заповед на Ректора №: Р-1248/27.05.2022 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Ванина Кръстева Михайлова-Алакиди, дм МУ-Пловдив Председател Становище
БГ / EN
2. Доц. Галина Янкова Терзиева, дп Външен Член Становище
БГ/EN
3. Проф. Елена Грозева Желева, дп Външен Член Становище
БГ / EN
4. Доц. Таня Паскалева Стойчева, доз Външен Член Рецензия
БГ / EN
5. Доц. Милена Ганчева Сандева, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
БГ/EN
Автореферат
БГ/EN
Заключителното заседание на журито: 18.07.2022 г. от 11.00 ч. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс, Медицински университет – Пловдив