Д-р Кети Петкова Токмакова

Д-р Кети Петкова Токмакова

Дата на публикуване: 15.11.2017 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Ортопедия и травматология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Ортопедия и травматология“
Тема на дисертационния труд: Фактори, повлияващи развитието на аваскуларна невроза при пациенти, лекувани по повод адолесцентна епифизиолиза (coxa vara adolescentium)
Научен ръководител: Проф. д-р Владимир Ставрев, дмн
Научен консултант: Доц. д-р Йоанис Папатанасиу, дм
Заповед на Ректора Р – 2272/02.11.2017 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Владимир Ставрев, дмн МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Христо Георгиев, дмн Външен Член Рецензия
3. Доц. д-р Димитър Райков, дм Външен Член Рецензия
4. Проф. д-р Зоран Божиновски, дм Външен Член Становище
5. Доц. д-р Атанас Атанасов, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

18.12.2017 г., 14.00 ч във втора аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив.