д-р Кети Стоянова Йовчева

д-р Кети Стоянова Йовчева

Дата на публикуване: 01.06.2017 г.
Професионално направление: Дентална медицина
Докторска програма: Ортопедична стоматология
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: Катедра Ортодонтия
Тема на дисертационния труд: Епидемиологично проучване на зъбно-челюстните деформации във временно съзъбие и необходимост от профилактика
Научен ръководител: доц. д-р Мирослава Йорданова ,дм
Заповед на Ректора Р – 811/28.04.2017.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Мирослава Йорданова, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Лаура Андреева, дмн Външен Член Рецензия
3. Доц. д-р Владимир Петрунов, дм Външен Член Становище
4. Проф. д-р Верa Крумова , дм Външен Член Рецензия
5. Доц. д-р Светлана Йорданова, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат

Заключителното заседание на журито:

14:30 ч. на 03.07.2017 г. в Осма аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив.