д-р Константин Емилов Тончев

д-р Константин Емилов Тончев

Дата на публикуване: 15.06.2018 г.
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Докторска програма: Хирургична стоматология
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: катедра „Лицево-челюстна хирургия“
Тема на дисертационния труд: Определяне на диагностична и прогностична стойност на биологични маркери при орален карцином
Научен ръководител: Доц. д-р Боян Владимиров, дм
Заповед на Ректора Р–1296/05.06.2018 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Боян Стоянов Владимиров, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Сорен Бохос Хайрабедян, дбн Външен Член Становище
3. Доц. д-р Трифон Георгиев Червенков, дм Външен Член Рецензия
4. Доц. д-р Васил Господинов Свещаров, дм Външен Член Рецензия
5. Доц. д-р Иван Лулчев Ченчев, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 16.07.2018 г., 14:00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.