д-р Костадин Ангелов Чомпалов

д-р Костадин Ангелов Чомпалов

Дата на публикуване: 17.05.2017 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Неврология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: катедра „Неврология”
Тема на дисертационния труд: „Неврологично и невропсихологично изследване на риска от мозъчносъдова болест във възрастта от 45 до 55 години”
Научни ръководители: Проф. д-р Пенка Атанасова, дмн и Доц. Радка Масалджиева, дм
Заповед на Ректора Р-824/02.05.2017
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Захари Иванов Захариев, дмн МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Пенка Атанасова Атанасова, дмн МУ-Пловдив Член Становище
3. Проф. д-р Стефка Тодорова Янчева, дмн Външен Член Рецензия
4. Проф. Соня Методиева Карабельова, дпсн Външен Член Становище
5. Доц. д-р Мая Пенкова Дановска-Младенова, дм Външен Член Рецензия
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

19.06.2017 г., 13.00 ч., Осма аудитория на Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив