Красимир Огнянов Боянов

Красимир Огнянов Боянов

Дата на публикуване: 19.06.2017 г.
Професионално направление: Биологически науки
Докторска програма: Медицинска биохимия
Факултет: Фармацевтичен факултет
Първично структурно звено: Химия и биохимия
Тема на дисертационния труд: Влияние на модулатори с доказан антикоагулантен ефект върху гликолизата и процеси на фосфорилиране в човешки тромбоцити
Научен ръководител: Проф. Ана Манева, дбн
Заповед на Ректора Р – 1022/26.05.2017 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф.Ана Манева, дбн МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. Илия Илиев, дб Външен Член Рецензия
3. Проф. Татяна Влайкова, дб Външен Член Рецензия
4. Доц. Атанас Арнаудов, двм Външен Член Становище
5. Проф. Румен Младенов, дб МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

20.07.2017 г., 11.00 ч, Осма аудитория на аудиторен комплекс