Кремена Емилова Сарачева

Кремена Емилова Сарачева

Дата на публикуване: 23.06.2017 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Фармакология и клинична фармакология
Тема на дисертационния труд: In vivo и in vitro проучване ефектите на триптани второ поколение върху поведенчески функции и a. carotis communis
Научен ръководител: Проф. д-р Дамянка Гетова-Спасова, дмн
Заповед на Ректора Р – 1199/09.06.2017 г
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Дамянка Гетова-Спасова, дмн МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. Рени Калфин, дбн Външен Член Рецензия
3. Проф. д-р Славина Сурчева, дм Външен Член Рецензия
4. Доц. д-р Емил Гачев, дм Външен Член Становище
5. Доц. д-р Делян Делев, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

27.07.2017 г., 11.00 ч, Втора аудитория на аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.