Кристина Павлова Килова

Кристина Павлова Килова

Дата на публикуване: 06.06.2017г.
Професионално направление: Обществено здраве
Докторска програма: Медицинска информатика
Факултет: Факултет по обществено здраве
Първично структурно звено: Катедра „Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение“
Тема на дисертационния труд: Информационна система за оценка на качеството на обучение във
висшите медицински училища
Научен ръководител: Проф. д-р Нонка Матева, дм
Заповед на Ректора Р Р – 1024/26.05.2017 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. Нонка Матева, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. Генчо Генчев, дм Външен Член Становище
3. Доц. Мариян Илиев, дм Външен Член Рецензия
4. Доц. Катя Пеева, дм Външен Член Становище
5. Проф. Биянка Торньова, дп МУ-Пловдив Член Рецензия
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

11,00 ч. на 10.07.2017 г. в Пета аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив.