д-р Любомир Георгиев Червенков

д-р Любомир Георгиев Червенков

Дата на публикуване: 19.04.2017 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Медицинска радиология и рентгенология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Катедра „Образна диагностика”
Тема на дисертационния труд: „МДКТ диагностика при заболяванията на ретроперитонеалното пространство.“
Научни ръководители: Проф. д-р Кичка Велкова, дмн
Проф. инж. Магдалена Стоева, дм
Заповед на Ректора Р-677/11.04.2017
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Кичка Георгиева Велкова, дмн МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Николай Георгиев Наумов, дмн Външен Член Рецензия
3. Проф. д-р Милан Петков Тотев, дм Външен Член Становище
4. Доц. д-р Лъчезар Ангелов Петров, дм Външен Член Становище
5. Доц. д-р Силвия Богданова Цветкова – Тричкова, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

22.05.2017г. от 11 часа в 8-ма аудитория на Аудиторен комплекс