д-р Маджед Мохамед Хусеин

д-р Маджед Мохамед Хусеин

Дата на публикуване: 06.03.2020 г.
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Докторска програма: Протетична дентална медицина
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: Катедра „Протетична дентална медицина“
Тема на дисертационния труд: Влияние на лечението със снемаеми цели протези върху говорната функция

при български и арабски пациенти

Научни ръководители: Доц. д-р Илиан Христов, дм и Доц. д-р Руси Николов
Заповед на Ректора №: Р – 260/06.02.2020 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Георги Рангелов Тодоров, дм МУ-Пловдив Председател Рецензия
БГ EN
2. Проф. д-р Явор Стефанов Калъчев, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ EN
3. Проф. д-р Стефан Иванов Сиромашки, дм Външен Член Рецензия
БГ EN
4. Проф. д-р Георги Атанасов Тотков, дмн Външен Член Становище
БГ EN
5. Доц. инж. Цанка Димитрова Дикова, доктор Външен Член Становище
БГ EN
Автореферат БГ EN
Заключителното заседание на журито:
01.06.2020 г. от 11:00 часа в Първа аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив.