маг. фарм. Виолета Илкова Гетова

маг. фарм. Виолета Илкова Гетова

Дата на публикуване: 12.06.2018 г.
Професионално направление: 7.3. Фармация
Докторска програма: Фармакоикономика и фармацевтична регулация
Факултет: Фармацевтичен факултет
Първично структурно звено: катедра „Фармацевтични науки“
Тема на дисертационния труд: Регулаторни и практически аспекти на участието на пациентите в проследяването на лекарствената безопасност
Научен ръководител:  Доц. Станислав Георгиев, дф
Заповед на Ректора Р –1430/18.05.2018
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. проф. Маргарита Иванова Касърова-Трайкова, дф МУ-Пловдив Председател Рецензия
2. Чл.-кор. проф. д-р Мила Василева Власковска, дмн Външен Член Рецензия
3. Доц. Асена Христова Стоименова, дф Външен Член Становище
4. Доц. Христина Викторова Лебанова, дф Външен Член Становище
5. Доц. Станислав Радославов Георгиев, дф МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито: 16.07.2018 г., 11:00 ч, Втора аудитория на Аудиторен комплекс , МУ-Пловдив.