д-р Мариян Красимиров Тополов

д-р Мариян Красимиров Тополов

Дата на публикуване : 20.02.2017 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Фармакология (вкл. Фармакокинетика и Химиотерапия)
Факултет: Фармацевтичен факултет
Първично структурно звено: Катедра „Фармакология и лекарствена токсикология”
Тема на дисертационния труд: „Сравнително изследване на ефектите на оланзапин и арипипразол върху модели на променени паметови функции”
Научен ръководител: Проф. д-р Дамянка Петева Гетова-Спасова, дмн
Научен консултант: Доц. д-р Юлия Георгиева Николова, дм
Заповед на Ректора Р – 2904/27.12.2016.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Дамянка Петева Гетова-Спасова, дмн МУ-Пловдив Председател Становище
2. Проф. д-р Людмил Пейчев Пейчев, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
3.Проф. д-р Николай Дамянов Данчев, дм Външен Член Рецензия
4. Проф. д-р Марин Костадинов Роглев, дмн Външен Член Становище
5. Доц. д-р Мария Ганева Ганева, дм Външен Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:
03.04.2017 г. от 14 ч. във втора аудитория на Аудиторен комплекс