д-р Мариана Георгиева Желязкова

д-р Мариана Георгиева Желязкова

Дата на публикуване: 23.05.2018 г.
Професионално направление: Медицина
Докторска програма: Ревматология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Пропедевтика по вътрешни болести
Тема на дисертационния труд: „Приложение на тромбоцит богата плазма при лечение на първична остеоартроза на колянна става“
Научен ръководител: Проф. д-р Анастас Баталов, дм
Заповед на Ректора Р – 898/26.04.2018
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Анастас Згуров Баталов, дм МУ-Пловдив Председател Становище
2. Доц. д-р Мариела Генчева Генева-Попова, дм МУ-Пловдив Член Становище
3. Проф. д-р Йордан Вълков Иванов, дмн Външен Член Становище
4. Доц. д-р Мариана Иванова Гойчева, дм Външен Член Рецензия
5. Доц. д-р Антоанета Рангелова Бозукова-Тончева, дм Външен Член Рецензия
Автореферат
Заключителното заседание на журито:
09.07.2018 г. от 11 часа в Осма аудитория на Аудиторен комплекс.