Мариана Николова Кацарова

Мариана Николова Кацарова

Дата на публикуване: 16.06.2017 г.
Професионално направление: Биологически науки
Докторска програма: Биоорганична химия, химия на природните и физиологично-активните вещества
Факултет: Фармацевтичен факултет
Първично структурно звено: Химия и биохимия
Тема на дисертационния труд: Химичен състав, антиоксидантен потенциал и биологична активност на растения с анксиолитично действие
Научен ръководител: Доц. Людмил Луканов, дх
Заповед на Ректора Р – 1062/31.05.2017 г..
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. Людмил Луканов, дх МУ-Пловдив Председател Становище
2.Проф. Магдален Златанов, дт Външен Член Рецензия
3. Проф. Пантелей Денев, дхн Външен Член Рецензия
4. Доц. Стоянка Атанасова, дх Външен Член Становище
5. Доц. д-р Илия Костадинов, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

20.07.2017 г., 14.00 ч, Осма аудитория на аудиторен комплекс.