Д-р Мариела Цанова – Стаматова

Д-р Мариела Цанова – Стаматова

Дата на публикуване: 22.02.2018 г.
Професионално направление: Дентална медицина
Докторска програма: Терапевтична стоматология
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: Катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия“
Тема на дисертационния труд: Възстановяване на витални, дъвкателни зъби с големи разрушения чрез CAD-CAM керамични обтурации (лабораторни и клинични проучвания)
Научен ръководител: Проф. д-р Нешка Манчорова, дм
Заповед на Ректора Р – 301/16.02.2018 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Стоян Владимиров, дм МУ-Пловдив Председател Рецензия
2. Проф. д-р Радосвета Василева, дм Външен Член Рецензия
3. Проф. д-р Снежанка Топалова-Пиринска, дм Външен Член Становище
4. Доц. д-р Здравка Иванова, дм Външен Член Становище
5. Проф. д-р Нешка Манчорова, дм МУ-Пловдив Член Становище
Автореферат
Заключителното заседание на журито:

14:00 ч. на 22.03.2018 г. във Втора аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив.